STYROBALL_izolace_pytel_250_litru_maly_rozmer_PC130234